Komiteesversammlung: 16. Januar 2008 – Rapport

Déi éischt Komiteesversammlung vum Exercice 2008 wor de 16. Januar 2008 an der Sandkaul zu Walfer.

Hei ass de Bericht:

Datum : Mettwoch, den 16.01.2008
Platz : Sandkaul – Walfer
Ufank : 18h30
Schluss : 20h25

Presents : Bob Reuter, Claude Fries, Gil Kandel, Laurent Derkum, Pi Even, Michèle Nothum, Thierry Schaack, Tom Faber

Entschellegt : Luss Kurtisi, Christian Block

Ordre du jour

1) Verdeelen vun den Chargen

D’Chargen sin folgendermossen verdeelt gin :

Bob Reuter – Président
Gil Kandel – Sekretär
Christian Block – Trésorier
Pi Even – Newsletter & Layout
Thierry Schaack – Newsletter
Luss Kurtisi – Festivités 2009
Laurent Derkum – Festivités 2009
Michèle Nothum – Festivités 2009
Claude Fries – Conveniat 2008 & Studentebal
Tom Faber – Suivi Guide du Futur Diplômé

2) Newsletter

Et ass decideiert gin dass d’aACEL 2008 eng trimestriell Newsletter an engem E-zoom ähnlechen Format eraubrengt. Dei eischt Editioun soll am März erschengen. Den Pi an den Thierry man sech Gedanken iwer potentiellen Contenu. Am Prinzip soll dei Newsletter d’Aktivitéiten vun der Amicale an der ACEL retracéieren. Weider Iddien wat den Contenu ungeet sollen iwert d’Joer developpéiert gin.

3) Archive ACEL

Et ass d’Iddi opkomm fir en ACEL resp. Studenten Archiv ennert der Form vun engem internen Wikipedia opzebauen. Op dess Manneier kinnten vill Leit hier aal Dokumenter, Texter, Photoen asw erop lueden. Dest geing hellefen fir all Informatiounen, dei een brauch fir d’Geschicht vun der ACEL an der REEL ze retracéieren, zesummen zekreien an proper ze versuergen. Dest Archiv soll ennert anerem och mat Geschichten an Anekdoten vun der REEL oder soss Studentenaktivitéiten gefiddert gin.

4) AG aACEL

Nodeems mer 2007 Schwieregkeeten haten fir den 26.12. en Restaurant ze fannen huet den Comité decideiert fir d’AG op den Weekend (Freides) vrun der ACEL AG resp. vrun Kreschtdag ze verleen. Am Prinzip soll d’AG am Kader vun engem Iessen mat Keelenspillen ofgehal gin. D’ACEL ass natierlech haerzlecht invitéiert fir matzegoen.

5) 25 Joer ACEL

Am Kader vun der Diskussioun iwert d’Festivitéiten zum 25-jähregen Bestehen vun der ACEL am Joer 2009, ass d’Propose opkomm fir evt. d’Séance Académique duerch en Débat iwert en aktuellt Thema ze ersetzen. Den Comité huet och schon iwer potentiell Themen an Invitéen diskutéiert.
D’Festivitéiten sollten am Prinzip an engem Dag stattfannen (Débat, Apéro, Iessen an Conveniat). Als eischten provisoreschen Datum ass den 9. Mee 2009 festgehalen gin.
Et ass och festgehal gin dass am Prinzip d’Amicale bereed ass, ennert der Conditioun dass d’ACEL domadden d’accord ass, fir den 25. Gebuertsdag komplett ze organiséieren. Et misst just en Accord mat der ACEL fonnt gin wat dei finanziell Ofsecherung ungeet.
An den nächsten Wochen soll eng Entrevue mat der ACEL stattfannen, wou ennert anerem desen Punkt beschwat gett.

6) Den Convéniat 2008 fennt den 26. September statt. Weider Detailer waerten mei speit beschwaat gin.

7) Den Comité huet d’Décisioun geholl fir den domain www.aacel.lu ze réservéieren. Den Bob an den Pi kucken wei an wou een daat am beschten machen kann.

8) Den Pi kemmert sech em den Layout fir Memberskaarten an kuckt och wou een dei drecken kinnt lossen. Ereischt wann mer Memberskaarten hun mecht et Senn fir weider Démarchen fir nei Memberen unzeschwetzen zemaan. Am Moment hun 8 Leit hier Memberskaart bezuelt.

9) Den Gil kemmert sech dremms fir d’Inscriptioun beim RCS à jour ze setzen.

10) Den Christian huet d’Charge kritt fir eng Demande de subside bei verschiddenen Ministèren (Culture, Famille,…) unzefroen. Op recommendatioun vum Laurent sollen mer och eng Sponsoring demande bei der BCEE eranschecken.

Dei nächst Réunioun soll zesummen mam Comité vun der ACEL stattfannen. Den Bob informéiert den Comité iwert meiglech Datumer.

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply