WM Public Viewing – ACEL Summer um Bouillon, de 6 Juli 2010

Well d’Zelt um Bouillon dest Joër 2 Woche laang stoe wärt, huet d’ACEL sech zesumme matt hiire Cerclen ëm e komplette Programm beméit – Summer um Bouillon. Dir sidd natierlech ganz speziell de 6. Juli zu der éischter Hallewfinal agelueden, wou mir als Amicale och wärten de Comptoir schmäissen. Weider Detailer zum Summer um Bouillon fannt dir och um site vun der ACEL.

This entry was posted in Events. Bookmark the permalink.

Leave a Reply