Assemblée Générale Ordinaire

Leif Kolleeginen a Kolleegen, Leif Frënn vun der ACEL,

Heimadden wëlle mer Ierch op d’Assemblée Générale vun der Amicale vun der ACEL invitéieren dei dëst Joer an der Taverne Henri VII um Lampertsbierg stattfënnt

Donneschtëss de 15 Dezember 2011, um 19h00.

No der Assemblée geinge mer eis freen fir zesummen na e Patt ze drenkn an eng Klengegkeet z’iessen.

Ordre du jour

  1. Mot de bienvenue du Président
  2. Rapport d’activités 2011 par le secrétaire
  3. Rapport de caisse 2011 par le trésorier
  4. Rapport des réviseurs de caisse 2011 (Jeia Scholtus & Georges Hames)
  5. Approbation du rapport de caisse 2011
  6. Election des réviseurs de caisse 2012
  7. Décharge du comité sortant
  8. Candidatures au nouveau comité
  9. Election d’un nouveau comité
  10. Discussion ouverte

Wann dir scho Member an der aACEL sidd, sou kënnt dir einfach d’Cotisatioun vun EUR 10 fir d’Joer 2012 op eise Konto den LU63 0019 2555 9558 5000 – BCEELULL mat der Mentioun “Cotisation Member Actif / Donateur 2012” iwwerweisen.

Wann dir fir d’eischt Member gidd, sou geinge mer Ierch bieden fir zousätzlech de Formulär auszefëllen fir dat mir Aer Donnéen hun, oder eis Aer Donnéen per E-mail op de contact@aacel.lu ze schecken.

This entry was posted in Events, Internal, News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply