Save the date: 30. Anniversaire vun der ACEL

Léif Frënn vun der ACEL, wéi der bestëmmt wësst, féiert d'ACEL dëst Joër hier 30 Joër! Fir dësen Anniversaire ze féieren, schaffe mir, de Kommittee vun der Amicale vun der ACEL zesummen mam Kommitte vun der ACEL, drunn, fir ee groussen Event am November z'organiséieren… Mir schaffen och drunn, fir eng flott, informatif Brochüre zesummenzestellen… falls dir nach aal Fotoen oder aal Geschichten huet, dei wéilt bäistéieren, da meldt iech (contact@aacel.lu). Mir sichen och no den aktuellen Adressen vu fréieren ACEL Kommmitteesmemberen, fir se fir dat grousst Fest am November alueden ze kënnen. Notéiert iech demno, dass mer am November 2014 den 30. Anniversaire vun der ACEL wärte féieren… de genauen Datum steet leider nach net fest, well mer nach musse kucken wou alles stattfanne wärd…

This entry was posted in ACEL, Events. Bookmark the permalink.

Leave a Reply