Zieler

D’Zieler vun der aACEL sin folgend:

1. D’ACEL an hiren Aktiounen ënnerstëtzen.
D’ACEL soll an hire Missiounen an Projete gehollef kréien, andeems se op d’Erfahrungen an d’Kontakter vun der Amicale zreckgréife kann.

2. D’Ancienen vun der ACEL an hire Cerclen zesumme bréngen.
D’aACEL organiséiert dofir verschidden Aktivitéiten fir hier Memberen, mat denen si probéiert akademesch, professionell, sozial a mënschlech Kontakter
(a) teschend den Ancienen vun der ACEL an
(b) teschend den Ancienen an der ACEL an hiere Cerclen opzebauen an ze pfleegen.

Art. 3. L’association a pour but de supporter les actions de l’Association des Cercles d’Etudiants Luxembourgeois (ACEL), de ses cercles-membres et de ses membres consultatifs en proposant son soutien moral, social, intellectuel et matériel. Elle vise aussi à réunir les personnes qui ont exercé des responsabilités (1) au sein de l’ACEL, (2) d’un cercle d’étudiants luxembourgeois affilié à l’ACEL, (3) d’un comité d’organisation de la Réunion Européenne des Etudiants Luxembourgeois (REEL) ou (4) d’une association nationale affiliée à l’ACEL.

Hei fannt der eis Statuten.